ETKİNLİKLER

SINAVA HAZIRLIK KURSLARI

MEMURLUK KURSLARI

İSTATİSTİK

REHBERLİK

ONLİNE EĞİTİM

BAŞARMAK İÇİN

Kendine güven kazanmanın en mükemmel yolu, başarısızlığa imkan vermeyecek derecede iyi hazırlanmaktır.
Başarmanın çalışmaktan başka bir yolu yoktur.
İstediğin kadar değil; çalıştığın kadar alırsın.ON PARMAK KLAVYE KURSLARI

ON PARMAK KLAVYE KURSLARI


160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi Alım İlanı

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11´inci maddesi, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre; 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde değişiklik yapan 24.03.2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde verilen atama izni uyarınca 9, 10, 11 ve 12’nci dereceli kadrolara, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapılacaktır.

2) Sınavlar, planlanan personel sayısı dikkate alınarak Ek-2’de gösterilen 12 ayrı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca (sınav merkezi) yapılacaktır. Sınava girecek adayların Ek-1 başvuru formunu doldururken sınava başvuracağı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını (sınav merkezi) gösterir kısmı doldurması ve atanmak istediği ceza infaz kurumunun bağlı olduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını belirtmesi gerekmektedir. 

3) Bu kadrolara yapılacak atamalar için merkezi sınava (KPSS 2020) girip en az 70 ve üzeri puan alan adayların arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi (20) katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç (3) katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

4) Başvurularda, lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır. 

5) Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi Kadrolarına Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

I. Genel Şartlar:  

a)  Türk Vatandaşı olmak,

b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  

c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;  
Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (ceza infaz kurumu kâtibi) 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ğ)  Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel şartlar:

A- Ceza infaz kurumu kâtipliği kadrolarına başvurabilmek için;  
                                      
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c)  Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, 

6. Başvuru tarihi:

Başvurular 18.01.2021 Pazartesi günü başlayıp, 05.02.2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecektir.


7. Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır. Ayrıca herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini başvuru formlarına eklemeleri gerekmektedir.

Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir mercie yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Başvuruyu alan adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından UYAP üzerinden sınav ortak rolünden sınavı yapacak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun(sınav merkezi) tanımladığı sınav numarası seçilerek başvuru kaydedilecektir. Daha sonra başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezine) ivedi gönderilecektir.

Adaylar sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

8. Sınav yeri:

EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.(Sınav merkezleridir.)

9. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:

Uygulama sınavına katılacak ceza infaz kurumu kâtibi adaylarının sözlü sınavdan önce  12.02.2021  tarihinde ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı  resmi  internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10. Ceza infaz kurumu kâtipliği uygulama sınav tarihi: 

22.02.2021 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından en az bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilân edilecektir.

11. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:

Ceza infaz kurumu kâtibi adaylarından, sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri 26.03.2021 tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (2 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

12. Sözlü sınav tarihi:

Ceza infaz kurumu kâtipliği sözlü sınavı 31.03.2021 ve devam eden günlerde yapılacaktır.  Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecektir.

13. Sınav şekli: 

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. 

14. Sözlü sınav konuları:

a)  İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b)  Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c)  Genel kültür (20 puan),

d)  Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.  

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.  

15. Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Ceza infaz kurumu kâtipliği kadrolarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

16. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir. 

17. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi ilgili sınav merkezi tarafından yapılacaktır.

18.  İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.


Dökümanlar
 


F Klavyenin Mucidi Hocamız Sayın İhsan YENER´i Ziyaretimiz.


ADANA VALİMİZ SAYIN MUSTAFA BÜYÜK
DÜNYA OLİMPİYATLARI KLAVYE HIZ YARIŞMASI BAŞARI ÖDÜLLERİADANA VALİMİZ SAYIN İLHAN ATIŞ
DÜNYA OLİMPİYATLARI KLAVYE HIZ YARIŞMASI BAŞARI ÖDÜLLERİ
ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZÜN
DÜNYA OLİMPİYATLARI KLAVYE HIZ YARIŞMASI BAŞARI ÖDÜLLERİ
BASINDA


2015 DÜNYA OLİMPİYATLARI
DERECELERİMİZ


2015 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
DERECELERİMİZ


SINIF ETKİNLİKLERİ
      Türk alfabesinin en verimli kullanıldığı, Türkçeye çok hızlı yazma imkânı veren F klavye ile çok hızlı, verimli yazma gücünün son günlerde memur olabilmede çok önemli bir avantaj sağlayacağını belki de bundan 5 yıl önce kimse tahmin bile edemezdi.  Hele devlet kurumlarına memur olarak atanabilmenin her geçen biraz daha zorlaştığı günümüz koşullarında belki de kadrolu ya da sözleşmeli memur olarak atanabilmenin yolu parmaklarınızın hızından yani başarılı bir On Parmak kursundan geçiyor desek hiç de abartmış sayılmayız. Nitekim KPSS’den 70 ve üzeri puan alıp Adliyelerde gerçekleştirilen Zabıt Kâtipliği sınavlarında 3 dakikada 90 ve üzeri kelime yazan adaylar memur olma olanağı yakalayabiliyor. İşte bu konuda 657 Eğitim Kurumları, gerek Adana gerekse Türkiye geneli Zabit Kâtipliği sınavları incelendiğinde Türkiye’nin en çok kazandıran dershanesi olarak adını şimdiden tarihin başarı sayfalarına altın harflerle yazdırmış bulunmaktadır. Bu büyük başarının elde edilmesinde en büyük katkı da şüphesiz On Parmak kurslarında başarıdan başarıya koşan Nilüfer SİVRİ’ ye aittir. Yetiştirdiği öğrenciler şimdiden Türkiye geneli sınavlarda ilk sıralarda yer alan Nilüfer Hoca, öğrencileri arasında çok disiplinli çalışma ortamı oluşturması yanında öğrencilerini bir anne şefkatiyle sürekli destekleyerek geliştiren eşsiz bir öğretmen olarak tanınıp sevilmektedir.      

 

            Hocamız eşliğinde gerçekleştirilen On Parmakla hızlı, yanlışsız ve etkili yazma tekniklerini geliştirmek amacıyla hazırlanan ve Doğru Teknik Eğitim Kurumlarının öğrencileri için hazırladığı bu kitapta F klavyenin neden Q klavyeye tercih edilmesi gerektiğinden On Parmak çalışmalarında dikkat edilecek tüm konulara ayrıntıları ve görselleriyle yer verilmiştir.

 

            On Parmak kurslarımız ve başarılarımızla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için Web adresimizi incelemenizi ve sizden önce Zabıt Kâtipliği sınavlarını kazanarak kadrolu veya sözleşmeli olarak atanan sayısız öğrencilerimizin kurum, kurs ve Nilüfer Hoca’mız hakkındaki görüşlerini dikkate almanızı öneririz.

 

            Şu ana kadar elde ettiğimiz başarılarımız gelecekte sizinle elde edeceğimiz yeni başarılarımızın güvencesi durumundadır. Bu nedenle DOĞRU TEKNİK EĞİTİM KURUMLARI ’na gelenler kazandı şimdi sıra sizde…GENÇLERİMİZİN, ÇOCUKLARIMIZIN  DAHA ZEKİ OLMASI, DAHA AKILLI BİR NESİL İÇİN “ON PARMAK” TEKNİĞİNİ

ÖĞRENMELERİ GEREKİR

Hepimiz doğuştan beynimizin her iki yarısını kullanırız. Bu yüzden çocukların hızlı öğrenmelerini memnuniyetle izler "maşallah her şeyi teyp gibi kaydediyor" deriz. Ancak zaman içinde tek elimizi kullanmamız sebebiyle beynimizin her iki yarısı arasında bağlantı sağlayan hücreler ölmeye başlar, bir yarısı gelişirken diğer yarısı zayıf kalır. Bildiğimiz bütün "dahi"ler bir şekilde beyinlerinin her iki yarısını da kullanabilen bu yeteneklerini kaybetmeyen insanlardır. Bilim adamları beynimizin iki yarısı arasında kaybolan bağlantının yeni hücreler üretilerek yeniden kurulabileceğini ve yeniden kurulan bu bağlantının zekada 1+1 (beynin iki yarısının toplamı kadar) değil kat be kat fazla (örneğin 5-6 kat) gelişme sağlayacağını tespit etmişlerdir. Bu bağlantının yeniden kurulabilmesi için önerdikleri en önemli yöntem, iki eli de aynı anda kullanma alışkanlığı kazanmaktır. Yani “on parmak” tekniği her iki eli ve hatta her parmağı ayrı ayrı kullanmayı sağladığı için çocukların zekalarını korumalarını, yetişkinlerin zekalarını kat kat artırmalarını sağlamaktadır!


        

Q KLAVYE: Sanıldığı gibi modern bir klavye standardı değil, 1873 yılında mühendisliğe aykırılık abidesi olarak harflarin kullanıcıların yavaş yazmalamalarını sağlamak üzere karma karışık yerleştirilmesi ile oluşturuldu.Amerikan halkı içinde verimsizlik nedeni olduğundan bu klavyeden kurdulmak için çabalar olmuş ama başarılamamıştır.Gümrük kanunlarımız Q klavye nin ülkemize girişinin yasaklamıştır.Q klavye (onparmak) tekniğini kullanarak hızlı, hatasız ve bakmadan yazı yazmaya uygun değildir.SİZİ ARAYALIM

Adınız
Soyadınız
Eposta
Telefon
Konu
Konu Detayı
Güvenlik Kodu Değiştir
Yukarıdaki Kodu Giriniz
 
Diğer Konular : ON PARMAK KLAVYE KURSLARI, Özel Öğretim Kursu Adana ON PARMAK KLAVYE KURSLARI

Adana | Adıyaman | Afyon | Ağrı | Amasya | Ankara | Antalya | Artvin | Aydın | Balıkesir | Bilecik | Bingöl | Bitlis | Bolu | Burdur | Bursa | Çanakkale | Çankırı | Çorum | Denizli | Diyarbakır | Edirne | Elazığ | Erzincan | Erzurum | Eskişehir | Gaziantep | Giresun | Gümüşhane | Hakkari | Hatay | Isparta | Mersin(içel) | İstanbul | İzmir | Kars | Kastamonu | Kayseri | Kırklareli | Kırşehir | Kocaeli(izmit) | Konya | Kütahya | Malatya | Manisa | Kahramanmaraş | Mardin | Muğla | Nevşehir | Niğde | Ordu | Rize | Sakarya | Samsun | Siirt | Sinop | Sivas | Tekirdağ | Tokat | Trabzon | Tunceli | Şanlıurfa | Uşak | Van | Yozgat | Zonguldak | Aksaray | Bayburt | Karaman | Kırıkkale | Batman | Şırnak | Bartın | Ardahan | Iğdır | Yalova | Karabük | Kilis | Osmaniye | Düzce

Konyaaltı Ucuz Otel, Pansiyon Telefonları icra, tazminat, boşanma avukatı